foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod poskytuje výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

V těchto zařízeních:

1. Základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

2. Základní škola speciální (třídy plně vybaveny pro imobilní žáky).

3. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení (péče o hospitalizované děti ve věku od 2 do 6 let).

4. Praktická škola jednoletá

5. Praktická škola dvouletá

6. Speciálně pedagogické centrum (SPC)

  • Zajišťuje pro děti, žáky a studenty s vadami řeči, pro děti a žáky s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

školy

Dlouhodobá tradice speciálního školství v Náchodě (J. Zeman, zakladatel moderní defektologie).

Plně kvalifikovaný učitelský sbor (vysokoškolsky vzdělaní učitelé speciální pedagogiky).

Výuka probíhá za asistence kvalifikovaných asistentů.

Útulné třídy rodinného typu

Standardně vybavená učebna počítačové techniky.

Grantová politika školy je zaměřena na primární prevenci a aktivní účast na hudebních festivalech.

Je preferován individuální přístup k žákům.

Škola zabezpečuje kvalitní a odborné vzdělávání dle vlastního Školního vzdělávacího programu.

Základní škola (praktická i speciální) se nachází v klidném nefrekventovaném místě,

avšak nedaleko od centra města a zastávky MHD.

Přilehlá zahrada slouží k relaxačním činnostem (neustále zvelebované miniarboretum).

Copyright © 2019 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.