foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod uskutečňuje základní vzdělání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětema žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a dále zájmové vzdělávání. Zájmová činnost je specifická pro tuto školu – více ročníků v jednom oddělení.

Škola je pomáhá žákům s různým druhem postižení a vytváří podmínky pro vzdělání. Odbourává komunikační bariéry mezi žáky z různých etnik. Seznamuje žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. V neposlední řadě podporuje představy dětí o možnostech vyučení v různých oborech.

Škola se snaží rozvíjet osobní přístup žáka k získávání nových vědomostí pro jeho všeobecný přehled – aby si osvojil strategii učení a byl motivován pro celoživotní učení, podněcován k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Zajišťuje pro děti, žáky a studenty s vadami řeči, pro děti a žáky s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Mimo jiné klade důraz na správné chování žáka k ostatním spolužákům, vrstevníkům, pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým.

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod zajišťuje i školní stravování.

 

Ředitelem školy je Ing. Ivo Feistauer.
Zastupkyní ředitele je Mgr.Monika Vochomůrková.
Výchovným poradcem je Mgr. Iva Langová.

 

Škola je příspěvková organizace, zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod byla zařazena do sítě škol 17.6.1996.

Škola spolupracuje se školskou radou, se školskými poradenskými zařízeními, s místními a regionálními institucemi (SPC Náchod, SPC Beroun, Stacionář Cesta Náchod a další).

Copyright © 2019 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.