foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod uskutečňuje základní vzdělání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a dále zájmové vzdělávání. Zájmová činnost je specifická pro tuto školu – více ročníků v jednom oddělení.

Škola pomáhá žákům s různým druhem postižení a vytváří podmínky pro vzdělání. Odbourává komunikační bariéry mezi žáky z různých etnik. Seznamuje žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. V neposlední řadě podporuje představy dětí o možnostech vyučení v různých oborech.

Škola se snaží rozvíjet osobní přístup žáka k získávání nových vědomostí pro jeho všeobecný přehled – aby si osvojil strategii učení a byl motivován pro celoživotní učení, podněcován k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Zajišťuje pro děti, žáky a studenty s vadami řeči, pro děti a žáky s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Mimo jiné klade důraz na správné chování žáka k ostatním spolužákům, vrstevníkům, pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým.

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod zajišťuje i školní stravování.

 

Ředitel školy: Ing. Ivo Feistauer

Zástupce ředitele:  Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Výchovný poradce: Mgr. Iva Langová

Odloučené pracoviště Jaroměř - Josefov  zástupce ředitele:  Mgr. Oxana Gabrielová

Škola je příspěvkovou organizací Královehradeckého kraje.

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod byla zařazena do sítě škol 17. 6. 1996.

Škola spolupracuje se školskou radou, se školskými poradenskými zařízeními, s místními a regionálními institucemi (SPC Náchod, SPC Hradec Králové, Stacionář Cesta Náchod a další).

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.